خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
فتنه ۸۸ روایت مردمی ندارد، اغتشاشات بنزینی چرا
ما هنوز کتابی درباره فتنه ۸۸ با آن گستردگی و پهنای تاریخی و سیاسی نداریم که روایتگر ساده و سالم و صالح اغتشاشات آن سال باشد. پس فوریت و گرد آوردن روایاتی از آشوب‌های بنزینی ۹۸ قابل اعتنا و تحسین است.
سنجاب‌های لهستانی
نویسنده : جمعی از نویسندگان
انتشارات : شهید کاظمی