خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
شناسنامه از یک خاندان ایثارگر!
موسسه انتشارات شهید کاظمی کتاب « یادگار» روایت داستانی از  خاندانی ایثارگر به کوشش مرتضی احمر را روانه بازار نشر کرده است.
نویسنده : مرتضی احمر
انتشارات : شهید کاظمی