خط اخبار
خط اخبار
بیشتر
نقد کتاب
نقد کتاب
بیشتر
رویای آمریکایی در چالش نشر ایران
سرمقالۀ چهارمین شماره از گاه نقد که با عنوان «جدال الگوهای توسعه در نشر ایران» که توسط علیرضا حدادی، سردبیر این شماره به نگارش در آمده است.
گاه نقد 4:
نویسنده : علیرضا حدادی